About Us

 Administration members

 CPC Secretary:Zhang Mingzhi

 Dean:Hua Chen

 Executive Associate Dean:Zhao Huijiang

 CPC Deputy Secretaries:Wu Shujiang, Shangguan Hailan

 Associate Deans:Fan Qibin, Chen Wenyi,Feng Hui, Hu Yijun, Wu Shujiang

 

 School’sCPC Committee

 Secretary:Zhang Mingzhi

 CPC Deputy Secretaries:Wu Shujiang, Shangguan Hailan

 Orgnizational commissioner:Mei Xianmin

 Publicity Commissioner:Chen Shihua

 Discipline Inspection Commissioner:Liu Dingyou

 Political Security Commissioner:Chen Wenyi

 UnitedFront Commissioner:Hu Yijun

 

 Labor UnionCommittee

 Chairman:Wu Shujiang

 Vice Chairman:Ma Jihua

 Organization and Charity Commissioner:Huang Ruichun

 Sports and Youth Commissioner:He Debiao

 Publicity Commissioner:Chen Guoxian

 Literature and Arts Commissioner:Ma Xuemin

 WomanLabor CommissionerChen Yiping

 

 Office of Administration Affairs

 Director:Luo Yunfeng

 Deputy Director:Zhou Ning, Xiao Yuxia

 Secretary of CPC Branch:Luo Yunfeng

 

 Office of Teaching Management

 Director:Jing Yong

 Deputy Director:Hu Xuehong

 

 Office of Student Affairs:

 Director:Huang Anyun

 

 The Communist Youth League Committee

 Secretary:Li Hao

 

 Department of Pure Mathematics

 Director: Tu Zhenhan

 Secretary of CPC branch: Liu Dingyou

 Deputy Director:Liu Dingyou, Chen Qun, Liu Xiaochun

 

 Department of Applied Mathematics

 Director: Yi Xuming

 Secretary of CPC branch:Chen Shihua

 Deputy Director:Chen Shihua, Hu Xinqi, Wanglijuan

 

 Department ofInformation and Computational Mathematics

 Director: Hu Baoqing

 Secretary of CPC branch: Zou Xiufeng

 Deputy Director:Zou Xiufeng, Li Dingfang

 

 Department of Probability and Mathematical Statistics

 Director:Gao Fuqing

 Secretary of CPC branch:Rang Guanglin

 Deputy Director:Rang Guanglin, Zhang Xicheng, Liu Li

 

 Institute of Mathematics

 Director:Wang Gengsheng

 Deputy Director: Chen Qun, Gao Fuqing, Yang Zhijian

 

 Research Centerfor Teaching Mathematics Common Course

 DirectorLiu Dingyou

 Deputy Director: Jiang Mingqi, Zhan Shaofeng

 

 Laboratory Center

 Director:Wu Shujiang

 Deputy Director: Zhang Ming

 

 Editorial Department for “Journal of Mathematics”

 Director:Huang Ruichun